Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …


Prováděcí předpis pro konzultace

 1. S klientem je domluveno konkrétní datum a hodina první schůzky
 2. Klientova příprava zahrnuje přečtení uvedených článků a vypracování Vstupní zprávy. Viz sekce Konzultace a materiály. (Vstupní zpráva může být po dohodě sestavena i později s pomocí kouče). Pokud jde pouze o jednorázovou konzultaci, stačí pouze, aby klient popsal svůj problém a cíle setkání.
 3. Po první konzultaci klient zhodnotí setkání s koučem, popíše Automatický rozhovor (bude blíže vysvětleno na první schůzce). Klient i kouč znovu posoudí své rozhodnutí ke vzájemné spolupráci.
 4. Při kladném oboustranném souhlasu bude klientovi nabídnuta rezervace 25 termínů s týdenním odstupem v jím stanoveném čase. Rezervace nezakládá pro klienta závazek termíny využít a mohou být po vzájemné dohodě kdykoliv zrušeny, popřípadě domluveny další navíc, ale je dobré je mít rezervované pro zajištění pravidelnosti setkávání. (Běžný počet konzultací činí 10 až 25 setkání, rezervací se pro jistotu klienta poskytuje na 25 termínů).
 5. Další setkání trvají vždy dvě hodiny (120 minut) a jsou v týdenních intervalech, pro zajištění maximální efektivity práce.
 6. V případě neodkladných a nepředvídaných záležitostí může být termín zrušen i ze strany kouče.
 7. Během trvání konzultací je garantována cena, smluvená při první konzultaci, s výjimkou bodu 10.
 8. Klient den před každou schůzkou předkládá Týdenní zprávu.  Viz sekce Konzultace a materiály.
 9. Klient má právo nezaplatit právě absolvovanou konzultaci, pokud s ní nebude spokojen. Své rozhodnutí využít tohoto práva musí sdělit ihned po skončení setkání.
 10. Klient má právo na přerušení konzultací na libovolně dlouhou dobu s tím, že po obnovení práce bude pokračovat za aktuální cenu.
 11. Snížení doby trvání jednoho setkání (ze dvou hodin na jednu) či setkávání v jiných než týdenních intervalech není možné. (Výjimku je možné dohodnout individuálně s klienty, kteří často cestují).
 12. Platí pravidlo 3krát a dost – klient má nárok 2krát nesplnit zadaný úkol bez omluvy. Po třetím nesplnění budou konzultace ukončeny bez nároku na vrácení peněz.
 13. První tři konzultace se platí vždy hotově, nebo před schůzkou převodem.
 14. Další konzultace je možno platit hotově, nebo předplacením (nabitím) účtu klienta bankovním převodem. Částka musí být na účtu společnosti ještě před schůzkou a její minimální výše je trojnásobek ceny za jedno sezení. Faktura je zasílána e-mailem v elektronické podobě v souladu se Zákonem 235/2004 Sb. Nevyčerpaná část kreditu je vratná do 7 dnů po skončení práce.
 15. Pokud klient vyčerpá svůj kredit a do doby konzultace jej nestihne doplnit, musí platit hotově.
 16. Součástí konzultačního poplatku je:
  – Analýza a studium vstupní zprávy
  – Studium týdenní zprávy
  – 2 hodinová konzultace (120 minut)
  – Zpracování emočních vzorců
  – Kontrola emočních vzorců (správných otoček) a doporučení nových
 17. Krátké telefonické konzultace se neposkytují
 18. V případě neomluvené neúčasti klienta je cena za konzultaci účtována v plné výši.
 19. Místem konzultací je vždy sídlo společnosti MindSoft s.r.o.
 20. Vaše materiály budou považovány za přísně důvěrné. Podepsáním tohoto dokumentu souhlasíte s tím, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly zpracovány a použity v souladu se zák.101/2000 Sb. pro účely a v rozsahu potřebném pro práci s klientem a to na dobu neurčitou.
 21. Veškeré poradenství je klientovi poskytováno se záměrem mu maximálně pomoci v jeho situaci a společnost Mindsoft s.r.o. ani koučové nenesou jakoukoliv odpovědnost za to, jak si klient přijaté rady pro sebe použije a jaký vliv budou mít na jeho život. Firma Mindsoft si vyhrazuje právo uzamknout pracovní materiály v Google Dokumentech v případě, kdy by mohlo dojít k jejich zneužití a to na nezbytně dlouhou dobu. (Například při zrušení licence kouče).
 22. Souhlas s výše uvedenými podmínkami potvrdí klient (osobně či elektronicky e-mailem) na důkaz svého souhlasu s nimi nejdéle do započetí třetí schůzky.

Poslední aktualizace 23.8.2010

Verze Předpisu v PDF

Více o konzultacích naleznete zde…
Profil a ceník koučů naleznete zde..
Rozpis konzultačních hodin naleznete zde…
Možnosti platby naleznete zde…
Popis cesty neleznete zde…

Někteří z těch, kteří se zúčastnili konzultací před vámi, poslali osobní svědectví. Více…

Podrobný popis konzultací k nahlédnutí zde…
Podívejte se na naše případové studie

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss