Po konzultacích řekli

„Lenko, pro mě jste člověk, který mi umožnil se v 37letech znovu narodit, začít žít nový pro mě mnohem lepší život“

„Děkujeme za přednášku Generální úklid života, jste pro nás inspirativní element a budeme z přednášky čerpat ještě hodně dlouho!“

Více …

Rozvod a rozchod – proč je jich stále více?

Každých 20 minut se v ČR rozvede jedno manželství. Z 50 tisíc oddaných párů je to 30 tisíc ročně. Výsledkem je půl milionu dětí žijících v neúplné rodině. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je Česko zemí s druhou největší rozvodovostí mezi třicítkou sledovaných zemí.

Tyto rozvodové statistiky jsou však pouze vrcholem ledovce. Jestliže se polovina našich spoluobčanů rozhodla přistoupit k nepopulárnímu rozvodu, rozdělení dětí a majetku, co se asi děje ve vztazích ostatních párů? Odhadujeme další tisíce vztahů na pokraji zhroucení, kteří o svých trápeních raději nikomu neříkají. Bojí se společenské ostudy, názoru rodičů a známých, odsouzení církve anebo se snaží potápějící se loď udržet nad hladinou kvůli finančnímu závazkům.

Jaké děti asi z těchto vztahů vstoupí do naší společnosti? Komu budeme předávat budoucnost našeho národa? Jaké typy rodin budou tyto děti vytvářet pro své děti? To samé, co viděly doma, u svých rodičů.

Vláda se sice stále snaží podporovat porodnost a zakládání rodin peněžními dotacemi, ale již nikdo neřeší, jaké rodiny se v našem státě množí a do jakých podmínek mladí Češi přijdou.

Špatné vztahy mají velký vliv i na stále rostoucí prodej antidepresiv. Nefunkční vztah se velkou mírou podílí na růstu a přetrvávání deprese.

Řešení vztahového problému by přineslo celkové ozdravění společenského klimatu. Když se lidé budou cítit dobře doma, budou se dobře cítit i ve společnosti. Budou lépe a s chutí pracovat a starat se o své zdraví.

Proč tato situace vztahová krize nastala?

1. Rozpad 1700 let vlády církve, jako určovatelky morálních měřítek. Kdo vyhovoval, měl zaslíbeno nebe, a kdo ne, šel do pekla. Strach zde sehrál dlouholetou roli udržovatele nastaveného principu.

2. Rozpad politických a rodových struktur spjatých s církví. Spojení církve s vládnoucí mocí utvořilo neskutečně silnou strukturu jednak k utváření celistvého společenského vědomí (všude byly kostely a pravidelné bohoslužby, kde se stále hlásalo, co se smí a co ne), tak i k budování silných mocensko politických státních zájmů.

3. Obrovský rozvoj technické revoluce, která přinesla možnost rychlejšího šíření informací a cestování do měst za prací a s tím spojené  oproštění jedince od závislosti na vesnické pospolitosti a jejích komunitních pravidlech.

3. Změna postavení ženy ve společnosti.

Současný stav našich partnerských vztahů způsobuje rychlá změna společenského života a za ní kulhající představa o správném a vyváženém životě, o tom co se smí a co je správné. Nikdo již autoritativně neurčuje, jak správně žít, jak si vybírat životního partnera, zda se ženit a vdávat a jak se rozcházet. Dneska je možné všechno. Každý si může dělat v rámci zákona, co chce, a nemusí se bát upálení na hranici nebo vsazení do žaláře, pokud neuposlechne rad kněze nebo vládnoucího rodu.

S rozvojem měst a cestováním za prací se dlouho nastavené hranice začaly postupně bourat. Ve městech přicházela větší anonymita a člověk měl více možností používat pro svůj výběr partnera nejenom doporučení rodičů, potřeby rodu a zájmy církve, ale i svůj vlastní cit a touhu.

Dříve nebylo možné požádat o rozvod (a to ani v případech, kdy partnerství bylo zcela nefunkční), poněvadž dle církevního zákona šlo o projev cizoložství. Postupně se i zde začaly prolamovat ledy a partnerské neshody probublávaly napovrch. Lidé se více odvažovali ze vztahu vyskočit a hledat vnitřní klid.

Dalším aspektem předchozí doby bylo i postavení ženy ve společnosti. Církevní představení ženy jako svůdkyně Adama v ráji, nebylo příjemné. Žena byla brána jako služebnice muže. Měla si zahalovat tvář, vařit a starat se o děti a na bohoslužbách ji bylo zakázáno mluvit. Na důležité věci tady byl vždycky muž. Žena byla po celá staletí potlačována a její hlas nebyl příliš respektován. S příchodem nové doby se ale stále více osamostatňovala a uplatňovala svůj talent stejně jako muži. Dnes není žádnou zvláštností, že muž podává nápoje v letadle a žena jej řídí. Pozůstatky starého smýšlení o ženách vidíme například ve výši mzdy, která je vyplácena na stejné pozici za stejnou práci. Žena dostává až o 30% méně.

Jaké jsou důsledky?

Všeobecná liberalizace lidského chování sebou přináší obrovský rozvoj lidského potenciálu ale i jeho destrukci. Dnes není, kdo by duševní a morální jednání společnosti usměrňoval a dával všemu řád. A to se nutně projevuje ve zmatku názorů. Lidská psychika ale na zmatek není stavěná. V základních hodnotách potřebuje mít jasno. A vztahové hodnoty do nich patří. Je tedy normální, že si lidé hledají své životní souputníky, ale již jim nikdo neříká podle jakých kritérií si ho mají vybírat. Tak se dnes zcela běžně stává, že díky nesprávnému výběru jedinec trpí. Někteří to maskují a trápí se za zavřenými dveřmi, jiní se hádají zcela veřejně a ti další se rozvedou.

A jak současnou situaci zlepšit? Pouze zvyšováním vztahové inteligence mužů a žen a to formou školení, poradenství a praktickými semináři. Lidé se musí naučit metody pro výběr životního partnera, rozvoj vztahu a rodičovství stejně tak, jako číst a psát.

Stáhni si PDF verzi

Doporučujeme: Škola pro ženy.cz LenkaCerna.cz |

Copyright © 2015  MindCorp s.r.o. | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Volná místa |

rss